TERMS OF USE

TERMS

OF USE

CROATIAN ONLY
 

Opći uvjeti pretplatničkog odnosa za korištenje internet aplikacije MOBILISIS i mobilne jedinice MOBILISIS svih inačica

Članak 1.
Predmet zasnivanja pretplatničkog odnosa


Utvrđuju se opći uvjeti zasnivanja pretplatničkog odnosa između:

Mobilisis d.o.o. , Varaždinska ulica br. 8, II. odvojak, 42000 Varaždin – Jalkovec , MB 1913905, OIB: 33760705978

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu,  (u daljnjem tekstu “TVRTKA MOBILISIS”),

i pretplatnika (podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatnog odnosa, u daljnjem tekstu “PRETPLATNIK”) na sustav za satelitsko praćenje položaja objekata prodajnog naziva MOBILISIS (u daljnjem tekstu “MOBILISIS ili APLIKACIJA”) čiji je vlasnik i održava “TVRTKA MOBILISIS”. Na sve međusobne uvjete koji nisu uređeni ovim tekstom primjenjivati će se odredbe Zakona o zaštiti potrošača NN 96/03, Zakona o obveznim odnosima NN 35/05 kao i svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničkog odnosa, odnosno nakon toga dana.


Članak 2.
Uvjeti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa


Pretplatnici na MOBILISIS aplikaciju mogu biti fizičke i pravne osobe.

PRETPLATNIK je dužan podnijeti Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa (Zahtjev). Zahtjev se može podnijeti usmeno (telefonski) ovlaštenom djelatniku TVRTKE MOBILISIS ili pismeno (popunjavanjem Pretplatnog formulara objavljenog na http://www.mobilisis.hr, slanjem Zahtjeva putem e-maila, telefaksom ili pismom).

Zahtjev mora sadržavati:

 

 • ime i prezime /naziv Pretplatnika;

 • točnu adresu Pretplatnika;

 • ime kontakt osobe (ukoliko se radi o pravnoj osobi):

 • broj telefona kontakt osobe;

 • matični broj pravne osobe / JMBG fizičke osobe.

 • vrstu ugovorenog proizvoda

 • podatke o objektu koji se prati i na koji se montira proizvod- tip i registracijska oznaka.

 • Pravne osobe dužne su priložiti i izvod iz potpisnog kartona financijske institucije


Članak 3.
Dužnost obavještavanja o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa


PRETPLATNIK  je dužan izvijestiti TVRTKU MOBILISIS u pismenom ili usmenom obliku o bilo kakvoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koje je naveo u Zahtjevu u roku od 8 dana od nastanka takve promjene.

Ukoliko PRETPLATNIK ne izvijesti TVRTKU MOBILISIS o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen prethodnom stavkom te ukoliko, zbog takvog propusta, obavijest, račun ili druga prepiska ne može biti dostavljena PRETPLATNIKU, smatrat će se da je dostava valjano izvršena.


Članak 4.
Zasnivanje Pretplatničkog odnosa


Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa između TVRTKE MOBILISIS i podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa su:
 

 1. da je TVRTKA MOBILISIS zaprimila uredno popunjen Zahtjev (usmeno ili pismeno) sa svim potrebnim podacima i privicima;

 2. potvrda o uplati potrebne svote novaca na žiro-račun ili devizni račun TVRTKE MOBILISIS prema ponudi.


Potvrdu o uplati na žiro-račun (devizni račun) TVRTKE MOBILISIS potrebno je telefaksom, emailom ili poštom poslati u TVRTKU MOBILISIS.

Prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa između TVRTKE MOBILISIS i PRETPLATNIK-a započinju u trenutku kada ovlašteni djelatnik TVRTKE MOBILISIS, pismeno ili usmeno, obavijesti PRETPLATNIKA o dodijeljenoj šifri/ama za pristup APLIKACIJI za praćenje objekata na Internetu. Od toga trenutka će se smatrati da je Ugovor o pretplatničkom odnosu sklopljen.


Članak 5.
Odbijanje Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa

 

 1. a) ako je tokom ranijeg pretplatničkog odnosa PRETPLATNIK na bilo koji način zloupotrebljavao uređaj, podatke iz sustava aplikacije ili pojedinačnih dijelova sustava kao što su SIM kartice i GSM/GPRS modem suprotno njegovoj namjeni i ugovorenoj funkciji;

 2. b) ako je PRETPLATNIK maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano;

 3. c) ako postoji osnovana sumnja da PRETPLATNIK ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge MOBILISIS aplikacije ili ako omogućava zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba ili ako je PRETPLATNIK već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama;

 4. d) ako postoji sumnja da će usluge biti korištene od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni.

 5. e) TVRTKA MOBILISIS pridržava sva prava provjere platežne sposobnosti podnositelja Zahtjeva i može odbiti sklapanje Pretplatničkog odnosa u slučaju da se utvrdi platežna nesposobnost zahtjevatelja pretplate.


U slučaju da je naknada za korištenje Usluge TVRTKE MOBILISIS plaćena, a zaporka za korištenje aplikacije za praćenje objekata ne bude dodijeljena zbog odbijanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, TVRTKA MOBILISIS se obvezuje vratiti uplaćeni iznos naknade.

Članak 6.
Aktiviranje, vrijeme trajanja i obavijest o šifri


Nakon primitka potvrde o uplati ovlašteni djelatnik TVRTKE MOBILISIS dodijeliti će korisničko ime i pretplatničku šifru za korištenje te o tim podacima obavijestiti PRETPLATNIKA.

TVRTKA MOBILISIS je dužna odmah po primitku Zahtjeva i potvrde o uplati, a najkasnije u roku od osam dana pismeno obavijestiti PRETPLATNIKA o dodijeljenom korisničkom imenu i šifri.

PRETPLATNIK može zatražiti odgodu aktiviranja zaporke do maksimalno 30 dana od dana dospijeća obavijesti o uplati.

Ukoliko se stranke nisu drugačije sporazumjele vremenski period korištenja Usluga započinje prvog dana nakon primanja obavijesti o dodijeljenom korisničkom imenu i šifri.

Pretplatnička zaporka je inicijalna i PRETPLATNIK ju je dužan zamijeniti vlastitom prilikom prvog ulaska u APLIKACIJU. TVRTKA MOBILISIS ne snosi odgovornost za bilo koje štete koje bi nastale gubitkom pretplatničke zaporke ili ako bi treća osoba došla u posjed pretplatničke zaporke i zlouporabila pravo pristupa MOBILISIS aplikaciji. Ako PRETPLATNIK sumnja da je još nekom osim njemu poznata zaporka, dužan je o tome odmah obavijestiti korisničku službu davatelja usluge ili samostalno zamijeniti šifru u MOBILISIS aplikaciji. Pretplatnik može koristiti mehanizme MOBILISIS aplikacije, kako bi na siguran način došao do zaboravljene ili izgubljene pretplatničke zaporke putem email poruke.


Članak 7.
Usluge TVRTKE MOBILISIS


Usluga TVRTKE MOBILISIS obuhvaća:
 

 • omogućavanje korištenja internet aplikacije za praćenje objekata –  MOBILISIS, u vremenu trajanja pretplate

 • mogućnost eksporta podataka koji se nalaze u bazi podataka vezanih uz korisničko ime

 • svakodnevna pomoć PRETPLATNIKU prilikom korištenja MOBILISIS aplikacije

 • kontinuirano unapređenje funkcionalnosti MOBILISIS aplikacije


Članak 8.
Funkcionalnost i namjena MOBILISIS aplikacije


APLIKACIJA je dostupna na Internet stranicama http://www.mobilisis.hr. U objekt koji se prati se ugrađuje MOBILISIS mobilna jedinica. Mobilna jedinica putem GPRS veze uspostavlja podatkovnu vezu sa MOBILISIS aplikacijom na Internetu. Svaka mobilna jedinica posjeduje SIM karticu VIPnet mobilnog operatera koja je u vlasništvu i pretplatničkom ugovoru TVRTKE MOBILISIS. Ako nije drugačije zahtijevano, mobilna jedinica je u stalnoj komunikaciji sa APLIKACIJOM i upisuje prikupljene podatke u MOBILISIS bazu podataka.  U slučaju odsutnosti mobilne podatkovne veze, mobilna jedinica prikupljene podatke pohranjuje u vlastitu memoriju, koje nakon ponovne uspostave veze pohranjuje u bazu podataka.

Članak 9.
Ograničenje od odgovornosti


TVRTKA MOBILISIS ne odgovara za probleme pristupa stranicama http://www.mobilisis.hr uzrokovane greškom Internet providera, računala PRETPLATNIKA ili problemom uzrokovanim PRETPLATNIKOVIM priključkom na Internet.

TVRTKA MOBILISIS ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi nastale upotrebom podataka iz sustava MOBILISIS.

TVRTKA MOBILISIS zadržava pravo izmjene i dopune funkcionalnosti internet aplikacije bez najave.

PRETPLATNIK preuzimanjem ovih uvjeta pretplatničkih odnosa, automatski prihvaća i sva prava i uvjete koji su regulirana pravima za upotrebu Google Maps™ karata koje se koriste u aplikaciji, a prisutna na web stranicama Google Maps™.

Sastavni dio MOBILISIS sustava je i SIM kartica mobilnog operatera. SIM kartica je vlasništvo TVRTKE MOBILISIS i svako nenamjensko ili protupravno korištenje SIM kartice može prouzročiti povremeno ili trajno gubljenje zadane funkcionalnosti ili prouzročiti troškove koje će TVRTKA MOBILISIS obračunati PRETPLATNIKU.

TVRTKA MOBILISIS ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i MOBILISIS Internet baze podataka. Oni su uvjetovani raznim tehničkim parametrima mobilnih operatera, koji nisu u nadležnosti  MOBILISIS sustava.

MOBILISIS sustav nije sustav koji je namijenjen zaštiti od krađa objekata, alarmiranja, uzbunjivanja ili za upotrebu u aplikacijama gdje se štiti ljudski život ili vrše akcije koje su vremenski nužno izvodljive bez zastoja  24h na dan, 365 dana u godini. TVRTKA MOBILISIS neće odgovarati za bilo koji slučaj oštećenja, otuđenja ili kvarova bilo koje vrste koji bi mogli nastati na objektu sa ugrađenom MOBILISIS mobilnom jedinicom koji bi se direktno ili indirektno mogli povezati sa funkcioniranjem mobilne jedinice.


Članak 10.
Cijene i plaćanje


Cijene Usluga TVRTKE MOBILISIS utvrđene su cjenikom objavljenim na http://www.mobilisis.hr (u daljnjem tekstu “CJENIK”). TVRTKA MOBILISIS je ovlašten mijenjati CJENIK te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način (objava na web stranicama ili pismena obavijest).

CJENIKOM se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i dodatne usluge. Tarifne modele i naknade za posebne usluge TVRTKA MOBILISIS može mijenjati ili ukinuti uz prethodnu obavijest o promjeni tarife najmanje tri dana prije nastupanja promjene. Obavijest PRETPLATNIKU o promjeni biti će učinjena na uobičajen i dostupan način (objavom u obliku obavijesti prilikom prijave u APLIKACIJU).


Članak 11.
Redukcijski postotak


CJENIKOM je utvrđena osnovna cijena pretplate jednog korisnika na MOBILISIS aplikaciju. Porez na dodanu vrijednost nije uračunat u osnovnu cijenu.

Jedan PRETPLATNIK može podrazumijevati više korisnika, tj. jedan se PRETPLATNIK može pretplatiti na više korisničkih šifri i posjedovati više objekata koji se prate. Jednim Zahtjevom moguće je ugovoriti više pojedinačnih objekata koji su u vlasništvu PRETPLATNIKA.


Članak 12.
Obnova pretplate


Pretplata se ugovara na vrijeme definirano Ugovorom. Najkasnije 30 dana prije isteka pretplate TVRTKA MOBILISIS će PRETPLATNIKU poslati ponudu za obnovu pretplate.

Članak 13.
Plaćanje


TVRTKA MOBILISIS na osnovi Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa šalje PRETPLATNIKU Ponudu po kojoj je moguće izvršiti uplatu. Po primljenoj potvrdi o uplati TVRTKA MOBILISIS ispostavlja PRETPLATNIKU račun za pretplatu na bazi pravnih podataka u zatraženom vremenskom razdoblju.

Po ponudi je moguće izvršiti uplatu u roku od 7 (sedam) dana.

Pritužbe u pogledu iznosa iz Ponude moraju se podnijeti TVRTKI MOBILISIS u pismenom ili usmenom obliku u vremenu trajanja Ponude, u suprotnom se smatra da PRETPLATNIK pristaje na uvjete iz Ponude.

U pretplatničku cijenu uključene su sve usluge koje pruža MOBILISIS sustav uključujući i troškove mobilnog prijenosa podataka između mobilnih jedinica i MOBILISIS sustava.

TVRTKA MOBILISIS će obračunati svaki dodatni trošak koji bi nastao nenamjenskim ili protupravnim korištenjem SIM kartice koja je isporučena sa uređajem. Iznos računa jednak je iznosu kojeg mobilni operater obračunava za tu SIM karticu odnosno pretplatnički broj uvećan za eventualne troškove opomena ili troškova ovršnih postupka.

TVRTKA MOBILISIS zadržava pravo razvoja dodatnih opcija i usluga koja su dostupna samo određenim korisnicima uz nadoplatu.

Plaćanje se obavlja u kunama na početku svakog kalendarskog mjeseca za prethodni mjesec, uplatom ugovorenog iznosa na žiro-račun TVRTKE MOBILISIS, a temeljem izdanog računa. Ugovoreni iznos se može uvećati bez prethodne najave u slučaju povreda prava iz pretplatničkog odnosa opisanog u prethodnom paragrafu  ovog članka.

Ukoliko fizička osoba ima prebivalište u stranoj državi uplata se vrši u protuvrijednosti u EUR (središnji tečaj HNB-a) na devizni račun TVRTKE MOBILISIS. Pretplatnik isključivo snosi troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa.

Obročno ili kreditno plaćanje nije moguće.

Potraživanje će se smatrati podmirenim tek nakon što je uplata izvršena na ispravan način i sredstva budu doznačena na račun TVRTKE MOBILISIS.

TVRTKA MOBILISIS zadržava obračun zakonskih zateznih kamata u slučaju da PRETPLATNIK pravovremeno ne podmiri prispjele obveze.


Članak 14.
Zahtjevi za naknadu


Ukoliko PRETPLATNIKU bude onemogućen pristup aplikaciji (osim iz razloga navedenih u čl.9.), TVRTKA MOBILISIS je dužna PRETPLATNIKU produžiti razdoblje trajanja korisničke zaporke za broj dana koliko PRETPLATNIK nije mogao koristiti usluge TVRTKE MOBILISIS.

Ukoliko ne bude moguće ponovno korištenje APLIKACIJE, TVRTKA MOBILISIS će vratiti uplaćenu svotu novaca u visini koja odgovara periodu trajanja pretplate tijekom kojega je PRETPLATNIKU onemogućen pristup APLIKACIJI.

TVRTKA MOBILISIS je, osim ukoliko se radi o razlozima nevezanim za njegovo djelovanje, dužna izpoštovati pretplatnički period i omogućiti svoje Usluge tokom čitavog trajanja pretplate.


Članak 15.
Čuvanje podataka o Pretplatnicima


TVRTKA MOBILISIS će čuvati sve osobne i identifikacijske podatke o PRETPLATNIKU u tajnosti, te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i one određene zakonom.

TVRTKA MOBILISIS će čuvati sve podatke iz APLIKACIJE vezane uz sve objekte PRETPLATNIKA najmanje jednu godinu od datuma nastanka istih. TVRTKA MOBILISIS zadržava pravo da MOBILISIS aplikacija pohranjuje podatke i dulje od navedenog razdoblja ali bez garancije za njihovu trajnu dostupnost. Aplikacija pruža tehničku mogućnost izvoza pretplatničkih podataka, ali ne odgovara za njihovu daljnju obradu, čuvanje ili bilo koji oblik korištenja. TVRTKA MOBILISIS ne snosi odgovornost za posljedice koje bi nastale analizom i interpretacijom eksportiranih podataka.

Podaci nastali u sustavu MOBILISIS koji su van opsega sustava za eksportiranje podataka opisanog u prethodnome paragrafu su isključivo vlasništvo TVRTKE MOBILISIS i samo na zahtjev ovlaštene osobe PRETPLATNIKA i to pismenim putem se mogu dati na upotrebu PRETPLATNIKU. Podaci se ne mogu koristiti kao dokazni materijali u parničnim ili dokaznim postupcima bilo koje vrste osim ako se prethodno ne utvrdi adekvatno specijalističko vještačenje kojeg konsenzusom odaberu PRETPLATNIK i TVRTKA MOBILISIS.

TVRTKA MOBILISIS zadržava sva prava uvida u korisničke podatke bez ograničenja u svrhu održavanja, unapređenja, testiranja, otklanjanja grešaka i arhiviranja podataka i sustava MOBILISIS.

TVRTKA MOBILISIS nema pravo raditi ciljane analize korisničkih podataka u svrhu povrede privatnosti podataka PRETPLATNIKA bez prethodne suglasnosti i zahtjeva PRETPLATNIKA.


Članak 16.
Prijenos Pretplatničkog odnosa


U slučaju smrti PRETPLATNIKA – fizičke osobe ili prestanka postojanja PRETPLATNIKA-pravne osobe, pravni slijednici PRETPLATNIKA, ukoliko žele prenijeti Pretplatnički odnos, moraju podnijeti Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa i dokaz o pravnom sljedništvu TVRTKI MOBILISIS  najkasnije do 30 dana prije dana isteka pretplate.

Članak 17.
Raskid Pretplatničkog odnosa


Istekom razdoblja pretplate na APLIKACIJU, a jedna od stranaka (ili obje) ne želi obnoviti pretplatnički odnos. Ugovor se ne može produžiti automatizmom bez izdavanja ponude za sklapanje novog pretplatničkog odnosa.

U slučaju smrti PRETPLATNIKA – fizičke osobe ili prestanka postojanja PRETPLATNIKA-pravne osobe, ukoliko ne postoji interes nasljednika za prijenosom pretplatničkog odnosa, pretplatnički odnos će se smatrati raskinutim danom smrti/prestanka postojanja PRETPLATNIKA.

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača NN 96/03 -Glava 7, PRETPLATNIK može raskinuti u roku od 8 radnih dana.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom TVRTKI MOBILISIS.

Pretplatnički odnos se može raskinuti od strane PRETPLATNIKA i prije isteka ugovornog razdoblja, ali uz prethodno podmirenje obveza koje bi nastale do kraja predviđenog pretplatničkog odnosa od trenutka pismenog zahtjeva za raskidom pretplatničkog odnosa. TVRTKA MOBILISIS je dužna na zahtjev za prestankom pretplatničkog odnosa izdati ponudu za prijevremenim, sporazumnim raskidom pretplatničkog odnosa.

Pretplatnički odnos se može raskinuti jednostrano od strane TVRTKE MOBILISIS  bez prethodne najave u slučaju grube povrede prava i obveza iz pretplatničkog odnosa, a posebice ako:

 

 • pretplatnik 2 mjeseca za redom ne podmiri sve prispjele obveze

 • na bilo koji način svojim radom ili poticanjem na rad treće osobe ugrožava funkcionalitet, dignitet i brend MOBILISIS sustava


Raskidom pretplatničkog odnosa, PRETPLATNIK gubi pravo na daljnji pristup aplikaciji MOBILISIS te gubi pravo na dostup do podataka koji su pohranjeni u sustavu MOBILISIS. SIM kartica ugrađena u praćeno vozilo za koje je raskinut ugovor će biti automatski stavljena van funkcije.

PRETPLATNIK može podnijeti zahtjev za obnovu pretplatničkog odnosa uz prethodno podmirenje svih pristiglih obveza i plaćanje naknade za ponovnu aktivaciju određene CJENIKOM.

TVRTKA MOBILISIS nije dužna čuvati podatke PRETPLATNIKA nakon raskida Pretplatničkog ugovora, ali zadržava pravo posjedovati iste adekvatno tehničkim mogućnostima.


Članak 18.
Izmjene Općih uvjeta pretplatničkog odnosa


TVRTKA MOBILISIS će objaviti i učiniti dostupnima na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih općih uvjeta, s time što će pročišćeni tekst tako izmijenjenih Općih uvjeta biti objavljen na http://www.mobilisis.hr.

Članak 19.
Rješavanje sporova


Sporovi koji bi proizašli iz ovog ugovora uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta TVRTKE MOBILISIS i PRETPLATNIK nastojat će riješiti međusobnim sporazumom. Ukoliko, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, rješavat će se na nadležnom sudu u Varaždinu.

About Mobilisis
Solutions
Products
Online services

Solutions

Products

WiGo - IoT/M2M